Parking house Trnava

Ako vytvoriť parkovanie s kapacitou vyše 300 miest vo vnútrobloku obklopenom bývaním? Ako zasiahnuťdo zóny čo najmenej invazívne a negatívne? Je to pri tak rozsiahlej ploche akú predstavuje 300 parkovacích miest vôbec možné? Odpoveď nachádzame v morfológii terénu. Ten je v nami riešenom území špecifický, vytvára jasnečitateľné bralo, definujúce severný perimeter vnútrobloku s presahom do širšieho okolia. Náše územie sa nachádza v údolí miestami až 8,5m pod hrebeňom tohto terénneho valu. Svah je dnes ťažko prístupný, je príkry, vytvára bariéru. Definuje dve jasné úrovne, plošiny. Na hornej úrovni vidno tendenciu ľudí prechádzať sa na hrane svahu, čo najbližšie k zlomu s výhľadom na dolnú plochu. Pri prechádzke je tak človek v kontakte so zeleňou a výhľadom. Trasy ľudí jasne badať vykreslené v trávnatej ploche.

Parkovací dom riešime ako utilitárnu stavbu napriek jej kapacite a z toho vyplývajúcich dimenzii. Stáva sa jednak bralom splývajuc tak s okolím, no je riešený ako súvislá jednodúchá línia z opakujúcich sa prvkov. Je dokonale modulárny a takmer celý montovateľný. Ide o skelet s panelovými prvkami. Minimalizujeme tak náročnosť výstavby, jej čas aj zásah do územia a najmä jeho bezprostredného okolia. Parkovací dom osádzame do ideálnej polohy v rámci daného územia. Celá dolná úroveň pozemku je riešená ako ihriská a športoviská. Stena parkovacieho domu je niekde futbalovou bránou, inde lezeckou stenou alebo U-rampou. Je neoddeliteľnou súčasťou, nie len múrom. Ich forma a koncept vychádza zo zachovania súčasných spevnených plôch a ich recyklácii a doplnenia. Tvoria ich elementárne tvary dvoch kruhov a jedného obdĺžnika. Využívame ich formu pre nové funkcie. Meníme ich asfaltový povrch. Vzniká kombinácia metličkovaného betónu s dopadovými plochami pre aktívne prvky a funkcie. Z najmenšieho kruhu sa stáva pingpongový altánok. Z väčšieho kruhu crossfit a obdĺžnik bude perfektným skate-parkom. Vzájomne ich jemne ale premyslene prekrývame. Spájajú a nadpájajú sa v konkrétnych miestach. Vzniká ich spojenie bez vytvárania spleti chodníkov.


Konštrukcie spolu s oceľovými lankami fungujú ako sieť a zachytáva lopty no zároveň vedie popínavé rastliny. Sústava ihrísk tak bude tienená počas letných mesiacov a zeleň bude ich neoddeliteľnou súčasťou. Medzi-priestory, ktoré formujú plochy ihrísk tvorí zeleň. Strieda sa výsadba krovín zmäkčujúca ostré hranyobdĺžnikov s terénnymi poldrami.
Parkovací dom v našom návrhu nie je domom. Je vrstevnicou, súčasťou terénu. Líniou ktorú
pohltí zeleň. Jeho zmysel ďaleko presahuje svoju funkciu. Nie je len garážou, formuje celok,
stáva sa parkom, prepojením a aktivuje celú zónu.

Location: Trnava, SK
Client: Municipality of Trnava
Year: 2020

Status: Competition
Typology: Mixed-use
Size: 11 500 m2
Project ID: 068
Team: Branislav Husárik, Peter Janeček, Lucia Hrdlovičová, Kristína Machajová, Jana Korčoková
Visualisations: VIZE / www.vize.com

20115A_201005_cam04_TK_web
20115A_201006_cam01_TK_web
strecha-parkovacieho-domu-1
spodna-uroven-ihrisk
strecha-parkovacieho-domu-2
schema-01-aktualna-situacia
axonometria
schema-03-atraktivita
situacia
schema-02-vrstevnica